دکتر زهره مظاهری

دکتر زهره مظاهری

مدیر مشاوره فناوری (پسا دکترای بیوتکنولوژی پزشکی)
دکتر گلاره محقق دقیق

دکتر گلاره محقق دقیق

مدیر مشاوره آکادمی (دکتری مدیریت کارآفرینی)
علی فریدونی

علی فریدونی

مدیر تحقیق و توسعه آکادمی (کارشناس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی)