دکتر گلاره محقق دقیق

دکتر گلاره محقق دقیق

مدیر مشاوره آکادمی (دکتری مدیریت کارآفرینی)
علی فریدونی

علی فریدونی

مدیر تحقیق و توسعه آکادمی (کارشناس ارشد بیوتکنولوژی پزشکی)