آدرس : سمنان – بلوار ۱۷ شهریور – مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان – واحد ۶
شماره تماس : ۰۲۳-۳۳۳۶۳۳۰۸, ۳۳۳۶۳۳۰۹ داخلی ۱۸۲
شماره همراه: ۰۹۹۲۷۷۸۵۲۳۵
ایمیل : bestmedicalacademy@gmail.com