دکتر نصرالله مرادی‌کُر

مؤسس و مدیرعامل آکادمی بِست

دکتر گُلاره محقق دقیق

مدیر مشاوره آکادمی

علی فریدونی

مدیر تحقیق و توسعه